Ejendomsinvestering i AP Bæredygtig

Nye investeringer i danske ejendomme sker via AP Pensions datterselskab AP Ejendomme. AP Ejendomme vil fremadrettet sikre, at alle nyopførte erhvervsbygninger DGNB-certificeres (mindst Guld), og at alle nyopførte boliger Svanemærkes.

DGNB-systemet består af et pointsystem fra 0-100 procent, hvor der kan hentes points inden for fem hovedgrupper: (i) proceskvalitet, (ii) miljøkvalitet, (iii) økonomisk kvalitet, (iv) social kvalitet og (v) teknisk kvalitet.  Under de enkelte hovedgrupper ligger 40 delkategorier, der vægtes forskelligt inden for den enkelte hovedgruppe. Guld-certificering kræver 65 procent samlet og minimum 50 procent i hvert hovedområde. Platin kræver 80 procent samlet og minimum 65 procent i hver hovedgruppe.

Certificeringen sker via Green Building Council Danmark, der tildeler byggeriet points på baggrund af en redegørelse for byggeriet, der er udarbejdet af en certificeret auditor. DGNB-systemet er dynamisk, hvorfor kriterierne løbende ændres i takt med den tekniske udvikling.

Svanemærkning stiller overordnede krav om: (i) lavt energiforbrug (ekstra points for vedvarende energi), (ii) et godt indeklima, (iii) krav til materialevalg (ingen miljø- og sundhedsskadelige/kemiske produkter) og (iv) nytænkende grønne tiltag, fx parkering til elbiler. Det færdige byggeri kontrolleres af en uvildig byggesagkyndig og Nordisk Miljømærkning.

På vores eksisterende ejendomsportefølje har vi i samarbejde med vores administrator iværksat en screening, der skal kortlægge ejendomme, hvor der potentielt kan være grundlag for at iværksætte bæredygtighedstiltag, som kan udmønte sig i en DGNB-certificering eller energibesparende tiltag. Det kan fx være forbedring af indeklima, installering af solceller, udskiftning af vinduer, yderligere isolering eller lignende.

Omfanget af bæredygtighedstiltag på de eksisterende ejendomme vil i høj grad afhænge af ejendommens faktiske omstændigheder, herunder om der er eksisterende lejere, der er indstillede på at indgå i en dialog herom. Realiseringen af AP Ejendommes målsætning om investering i bæredygtighedstiltag på de eksisterende ejendomme vil være båret af en forudsætning om, at investeringen anses for at være økonomisk rentabel.