Aktivt ejerskab

’Pooled engagements’ og ekskludering ved virkningsløs dialog.

AP Pensions eksterne rådgiver ISS ESG screener hvert kvartal vores beholdning af børsnoterede aktier og kreditobligationer med henblik på at identificere eventuelle brud på globale normer.

ISS ESG tildeler ud fra norm-baseret research hvert selskab en score fra 1 til 10, og på baggrund af denne score kategoriseres det pågældende selskab med enten grønt, gult eller rødt flag. Et grønt flag betyder, at selskabet ikke er mistænkt for at operere i konflikt med globale normer. Et gult flag betyder, at selskabet er under beskyldning eller mistænkt for at operere i konflikt med globale normer. Sidst betyder et rødt flag, at man har verificeret et eller flere brud på globale normer.

I de tilfælde, hvor et selskab screener enten gult eller rødt hos vores eksterne rådgiver, og hvor det pågældende selskab indgår i AP Pensions investeringsportefølje, vil vi indgå i dialog med selskabet med henblik på at fremme en mere ansvarlig adfærd, så snart ISS ESG påbegynder en såkaldt ’pooled engagement’ med det pågældende selskab. Pooled engagements’ varetages af ISS ESG og sker i samarbejde med en række øvrige investorer.

I nogle tilfælde reagerer et selskab ikke på henvendelsen fra ISS ESG, når en dialog igangsættes. Er der tale om et selskab, hvor man har verificeret et eller flere brud på globale normer, og dialogen samtidig vurderes virkningsløs, vil selskabet blive implementeret på AP Pensions negativliste og afhændet hvis muligt. Dette gælder uanset, om AP Pension har deltaget i dialogen eller ej.

Gennem indgåelse i dialog med selskaberne i vores investeringsportefølje sikrer vi i AP Pension, at vi aktivt arbejder for at fremme ansvarlig adfærd og samtidig undgår vi gennem vores eksklusionskriterie at investere i de selskaber, som ikke ønsker at bakke op om en mere ansvarlig og bæredygtig udvikling.

Vi gør vores indflydelse gældende på generalforsamlingerne

Proxy voting med fokus på bæredygtighed*

AP Pension har indgået en aftale med vores eksterne rådgiver ISS ESG om såkaldt proxy voting, hvilket vil sige, at vores eksterne rådgiver afgiver stemmer på generalforsamlinger på vegne af AP Pension. Dette har vi gjort med henblik på at være en aktiv ejer ved at gøre vores indflydelse gældende i de selskaber, vores kunders opsparing er investeret i.

Stemmeafgivelsen er som udgangspunkt automatiseret og følger en på forhånd fastlagt stemmeafgivelsespolitik. Denne stemmeafgivelsespolitik er baseret på anbefalinger fra ISS ESG’s specialister, som for hver generalforsamling foretager omfattende research af hvert enkelt forslag med fokus på bæredygtighed. Det vil sige, at AP Pension som udgangspunkt vil stemme i tråd med ledelsens anbefalinger, hvis det anses som bæredygtigt. Denne tilgang til vores stemmeafgivelsespolitik stemmer desuden overens med vores generelle politik for ansvarlige investeringer ved at støtte op om Parisaftalen og de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

I de tilfælde, hvor AP Pension har en betydelig ejerandel, vil vi typisk selv tage stilling til, hvordan vi ønsker at stemme på generalforsamlingen. AP Pension har til hver en tid mulighed for aktivt at tage stilling til de enkelte forslag på enhver generalforsamling, der er omfattet af vores proxy voting aftale og derved stemme anderledes, end hvad vores eksterne rådgiver anbefaler.

Aftalen om stemmeafgivelse via proxy voting omfatter samtlige af de selskaber i investeringsporteføljen, hvor AP Pension har stemmeretten, og dækker over både internt og eksternt forvaltede porteføljer. Pr. 31. december 2018 dækker dette over ca. 300 selskaber på tværs af investeringsporteføljen. 

Åbenhed om stemmeafgivelser

I AP Pension ønsker vi at skabe så høj en grad af transparens som muligt omkring, hvordan vi gør brug af aktivt ejerskab. Derfor har vi i samarbejde med ISS ESG implementeret et grafisk overblik over AP Pensions stemmeafgivelse, hvor vores kunder og andre interesserenter til hver en tid kan se, hvordan AP Pension har stemt på de forskellige generalforsamlinger.
Dermed kan du hurtigt danne dig et overblik over AP Pensions stemmeafgivelsen fordelt på bl.a. sektorniveau, geografiske områder, mødetype m.m.

 

AP Pensions proxy voting ordning trådte i kraft i 1. kvartal 2019, og det grafiske overblik vil indtil 2. kvartal 2019 blive vist med de stemmeafgivelser, AP Pension har foretaget i løbet af 1. kvartal. Herefter vil opdateringen af overblikket ske på kvartalsbasis, og der vil derfor forekomme situationer, hvor AP Pension har gjort brug af sin stemmeret på en given generalforsamling, selvom det endnu ikke fremgår af hjemmesiden. Senest et kvartal efter den pågældende generalforsamling har fundet sted, vil resultatet af stemmeafgivelsen dog være tilgængelig på vores hjemmeside.

 

Du kan tilgå overblikket over AP Pensions stemmeafgivelser her.

 

*Aftalen om proxy voting er først fuldt implementeret i løbet af 1. halvår 2019