Rapport om investeringsporteføljens klimaaftryk

Konsistent og åben rapportering

I AP Pension ønsker vi i stigende grad at være transparente omkring vores investeringer, og hvordan investeringsporteføljen påvirker klimaet i forhold til udledning af drivhusgasser.

Derfor har AP Pension fået lavet en rapport omkring vores investeringsporteføljes klimaaftryk, der er i tråd med TCFD (Task force on Climate-related Financial Disclosures) anbefalingerne, som du kan læse mere om her.

Formålet med rapporten er at opnå et nuanceret indblik i, hvilken påvirkning selskaberne i investeringsporteføljen har på klimaet, og i hvor høj grad investeringsporteføljen bidrager til Paris-aftalen og målet om at begrænse den globale opvarmning til under to grader. Anbefalingerne i TCFD skaber rammer for et rapporteringsværktøj, som gør AP Pension i stand til at foretage en systematisk og konsistent rapportering. Hensigten er, at vi herved kan måle og følge udviklingen indenfor investeringsporteføljens klimaaftryk år efter år og anvende den viden, vi får fra rapporten, som input i vores investeringsproces.

 

Rapporten er udarbejdet af AP Pensions uafhængige eksterne rådgiver, ISS ESG, og er den første af sin slags for AP Pension. Baggrunden for analysen kan læses nederst på denne side.


Hovedkonklusioner fra rapporten

 

Nedenfor vises udvalgte resultater fra rapporten. Den fulde rapport kan tilgås som pdf via linket nederst på siden.

 

  • Blandt de selskaber i analysen, som offentliggør deres CO2 udledning, er klimaaftrykket på AP Pensions samlede portefølje ca. 50 procent mindre end benchmark, når man måler på relativt klimaaftryk (CO2 udledning ift. mio. DKK investeret).

 

Kilde: ISS ESG

 

  • Den høje performance skyldes, at AP Pensions samlede portefølje har en lavere sektorallokering og bedre aktieselektion i de CO2-tunge sektorer sammenlignet med benchmark og outperformer dermed signifikant.

 

Kilde: ISS ESG

 

  • Ca. 14 procent af energi-genereringen, blandt forsyningsselskaberne i AP Pensions samlede portefølje er dedikeret til grøn energi, hvilket er højere end benchmark på 10 procent.
 

Kilde: ISS ESG

 

  • Knap 60 procent af markedsværdien af AP Pensions samlede portefølje er investeret i selskaber, som konsistent rapporterer om deres klimaaftryk, og derved har taget første skridt mod opnåelsen af Paris-aftalens mål (selskaber som jf. nedenstående figur enten har en robust klimastrategi eller har fastlagt en konkret forpligtigelse ift. målet om at begrænse den globale opvarmning til under to grader).

 

   

Kilde: ISS ESG

 

Baggrund for analysen

 

Analysen er lavet på baggrund af de selskaber, hvor AP Pension har stemmeretten og dermed mulighed for potentielt at afhænde et selskab. Det vil sige, at analysen dækker over alle AP Pensions investeringer i børsnoterede aktier på nær tredjepartsfonde.
Samlet set udgør dette univers ca. 300 individuelle selskaber på tværs af de enkelte porteføljer, som beholdningen af børsnoterede aktier er fordelt på. I rapporten defineres den samlede portefølje med de ca. 300 individuelle selskaber som ’AP Pension Portfolio’ og denne har en markedsværdi på ca. 22,3 mia. DKK pr. ultimo 2018.

 

I rapporten måles AP Pensions portefølje mod et benchmark med henblik på at sætte resultaterne af analysen i en relativ kontekst. Som benchmark anvendes MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) med det rationale, at dette indeks repræsenterer AP Pensions potentielle investeringsunivers. Benchmark er ligesom AP Pensions portefølje opgjort pr. ultimo 2018.

 

Den fulde rapport kan læses her (PDF)