Så meget bliver indbetalt til din pensionsordning

Indbetaling

 

 

Arbejdsgiver

Medarbejder

Obligatorisk indbetaling

1. januar 2021

 

 

Nyansat

7,6% af løn*

3,8% af løn*

Ansat over 1 år

9,6% af løn*

5,6% af løn*

Frivillig indbetaling

Hvis du ønsker en større opsparing til pension, kan du indbetale et frivilligt pensionsbidrag oven i det obligatoriske.

*Løn er defineret som din pensionsgivende årsløn

Opsparing

Opsparingsformer
Du kan placere dine indbetalinger på en aldersopsparing, en ratepension og/eller en livsvarig livrentepension.

 • En aldersopsparing bliver udbetalt som engangsbeløb, medmindre du vælger at få den udbetalt over en aftalt periode, når du går på pension. Der er en grænse for, hvor meget du kan indbetale hvert år. Grænsen afhænger af din alder.
 • En ratepension udbetales månedligt over den aftalte periode, når du er gået på pension. Der er hvert år en øvre grænse for, hvad der kan indbetales til en ratepension.
 • En livsvarig livrentepension udbetales månedligt, så længe du lever. Der er ingen øvre grænse for, hvad der kan indbetales til en livsvarig livrentepension.

Hvis du ikke giver AP Pension besked om andet, sker indbetalingen til en ratepension. Bliver grænsen for indbetaling til ratepension overskredet, placerer vi den overskydende indbetaling på en livsvarig livrentepension.

Udbetaling af din pension
Du har mulighed for at starte udbetalingerne tre år før din folkepensionsalder, hvis du vælger at gå på pension her.
Har du en pensionsopsparing fra tidligere, kan du måske bevare en eventuel ret til tidligere udbetalingsalder, hvis du overfører denne til AP Pension inden for seks måneder, efter du blev omfattet af din nye pensionsordning. Dog op til 36 måneder, hvis overførslen sker i henhold til Jobskifteaftalen.

Sådan er du dækket økonomisk

Når vi modtager den første indbetaling fra din arbejdsgiver, opretter vi din nye pensionsordning, og du modtager et velkomstbrev, hvorefter du kan logge ind på AP Pensions kundeportal appension.dk/minpension og få et overblik over din pensionsordning.

Du bliver tilbudt et møde med en rådgiver fra AP Pension i forbindelse med oprettelsen af din pensionsordning. Du skal ikke gøre noget – vi kontakter dig.

På mødet vil rådgiveren give dig et overblik over din pensionsordning, og I kan sammen tilpasse dine dækninger alt efter dit behov.

I praksis foregår det ved, at du modtager en mail fra AP Pension med et link, hvor du booker et møde, når det passer ind i din kalender.

Hvis du ikke foretager ændringer, vil dine forsikringsdækninger være basisdækninger som beskrevet nedenfor.

Forsikringer

Generelt er forudsætningen for at blive omfattet af nedenstående forsikringsdækninger, at du opfylder visse helbredsmæssige krav. Gør du dét, gælder følgende:

 • Du har dine forsikringsdækninger, indtil du når folkepensionsalderen, dog minimum dit 67. år. Enkelte dækninger ophører dog tidligere – se skemaet nedenfor.
 • Du kan tilpasse dine dækninger, inden for den dækningsramme, der står i skemaet herunder. Gør du dette, inden der er gået seks måneder, fra du blev omfattet af pensionsordningen, kan du som hovedregel undgå at aflevere helbredsoplysninger.
 • appension.dk/minpension kan du både se hvilke dækninger du er omfattet af, og læse mere om de enkelte dækninger.
 • Hvis du fratræder, og/eller indbetalingerne til din ordning stopper, får du et brev om dine muligheder. Hvis vi ikke hører fra dig, ophører dine dækninger som udgangspunkt. Det er derfor vigtigt, at du kontakter os, når du modtager brevet.
Forsikringsdækninger Basisdækninger Dækningsramme
Tab af erhvervsevne 1)
Månedlig udbetaling
Lønskala 25% - 80% af din løn 
Engangsbeløb ved invaliditet indtil dit 60. år 2)
Engangsudbetaling
- 100.000 kr. - 1.605.000 kr.
Bidragsfritagelse 3) Obligatorisk pensionsbidrag
11,5 % af din løn
Maksimalt op til 30 % af din løn
Visse kritiske sygdomme 4)
Engangsudbetaling
- 100.000 kr. - 805.000 kr.
Visse kritiske sygdomme for børn til barnet fylder 24 år 5)
Engangsudbetaling
100.000 kr. Ens dækning for alle
Dødsfald
Engangsudbetaling
100% af din løn 100 % - 800 % af din løn
Børnepension til barnets 24. år
Månedlig udbetaling
0% - 25% af din løn
AP Sundhedsforsikring 6)    

Mere om forsikringsdækningerne

1)

Dækning ved tab af erhvervsevne

Du er dækket, hvis du mister halvdelen eller mere af din erhvervsevne i mere end tre måneder, og du i øvrigt opfylder forsikringsbetingelserne.

Du har lønskala, og det betyder, at vi fastsætter din dækningsprocent mindst en gang om året ud fra din pensionsgivende årsløn, som vi får oplyst af din arbejdsgiver. Du skal i langt de fleste tilfælde ikke afgive helbredsoplysninger, hvis din dækningsprocent bliver ændret. Lønskala er med til at sikre, at du har en god dækning i samspillet med de offentlige ydelser, hvis du bliver for syg til at arbejde.

Det er din arbejdsgiver, der får udbetalingen, så længe du er ansat og får udbetalt løn.

Der gælder særlige vilkår for flydende udløb, hvis dækningen ved tab af erhvervsevnen udbetales – se mere i forsikringsbetingelser på Min Pension.

2)

Engangsbeløb ved invaliditet indtil dit 60. år

Dækningen kommer til udbetaling, hvis du får nedsat din erhvervsevne varigt med mindst to tredjedele uafbrudt i 12 måneder inden du fylder 60 år, og du i øvrigt opfylder forsikringsbetingelserne.

3)

Bidragsfritagelse

AP Pension overtager indbetalingen til din pensionsordning til både opsparing og forsikringsdækninger oprettet hos AP Pension, hvis du får udbetalt dækningen ved tab af erhvervsevne, jf. forsikringsbetingelserne.

4)

Dækning ved visse kritiske sygdomme

Den bliver udbetalt som et skattefrit engangsbeløb, hvis du får en af de dækningsberettigede sygdomme, inden du går på pension, og i øvrigt opfylder forsikringsbetingelserne.

5)

Visse kritiske sygdomme for børn

Den bliver udbetalt til dig, hvis dit barn får en af de dækningsberettigede sygdomme mellem barnets seks måneder og 24 år, og hvis barnet opfylder forsikringsbetingelserne. Du har dækningen, uanset hvor mange børn du har.

6)

Sundhedsforsikring – AP Sundhedsforsikring

AP Sundhedsforsikring dækker i det omfang, der er beskrevet i det forsikringsbevis, du får fra AP Pension og i de forsikringsbetingelser, der gælder for forsikringen.

 

Kollektiv børnedækning

Hvis du har børn under 24 år, er de automatisk omfattet af din sundhedsforsikring.

Øvrige forsikringer

Gruppeliv (aftalenummer 2138-100-5)

Sats 2021

Dækning ved død

900.000 kr.

Dækning ved kritisk sygdom

181.000 kr.

Ulykkesforsikring (aftalenummer 1055-02)

Sats 2021

Min. 5% mèngrad samt tand-/brilledækning

 

Invaliditet

778.400 kr.

Tillægserstatning af samme størrelse som tilkendt mèngrad (maks. 1.556.800 kr. ved tilkendt mèngrad på 100%)

 

Sundhed

Få bedre trivsel med AP Care

Hvis du mistrives mentalt eller fysisk, kan du få hjælp og rådgivning af AP Pensions helbredsvejledere i AP Care.
I AP Care er en række helbredsvejledere klar til at hjælpe dig – de er specialister inden for stress, coaching, kommunale forløb og generel vejledning. De kan støtte og rådgive, hvis du ikke har det godt fysisk eller mentalt – formålet er at forebygge eller forkorte sygefravær hos den enkelte.

Du er velkommen til at kontakte AP Care alle hverdage mellem klokken 8.00 og 17.00 på 7080 5020 eller care@appension.dk

Sådan investeres din pension

Investering

 • Du kan vælge mellem nedenstående investeringsmuligheder. Indbetalingerne til din pensionsopsparing vil som udgangspunkt blive placeret i livscyklusprodukter med 1/3 i AP Bæredygtig og 2/3 i AP Active. Du bør overveje, om det er en investeringsform, der passer til din risikovillighed.
 • Få hjælp med ”Din investeringsguide”
  Vi anbefaler, at du gennemgår vores investeringsguide på appension.dk/minpension. Investeringsguiden giver dig en vejledende anbefaling af, hvilket opsparingsprodukt og hvilken risikoprofil AP Pension anbefaler dig på baggrund af din besvarelse af guidens spørgsmål.
 • Du ændrer dit investeringsvalg på appension.dk/minpension. Husk, at du både kan ændre din indbetalings- og opsparingsprofil.

Gennemsnitsrente - Lav risiko
Gennemsnitsrente er for dig, der ønsker, at din opsparing vokser støt og nogenlunde forudsigeligt. AP Pension fastsætter renten for typisk et år ad gangen. I år med højt afkast sørger AP Pension for at lægge penge til side til år med lavt eller negativt afkast. På den måde bliver afkastet mere stabilt, dog uden at vi kan garantere et bestemt afkast. På langt sigt forventes opsparing i gennemsnitsrente at give et afkast på niveau med de mest forsigtige profiler i markedsrente og bør derfor som udgangspunkt ikke anvendes, når man har mere end 10 år til pensionstidspunktet.

Livscyklus - Automatisk reduktion af risikoen
Vælger du automatisk reduktion af risikoen, aftrapper AP Pension automatisk risikoen i din pensionsopsparing i takt med, at du nærmer dig pensionstidspunktet. På den måde er risikoen og dermed muligheden for et højt afkast størst, når du har lang tid til pension og kan nå at indhente eventuelle tab. Omvendt er risikoen lavere, når du har kort tid til pensionstidspunktet og dermed måske ikke kan nå at indhente eventuelle tab.

Fast risikoprofil - Risiko efter eget valg
Vælger du fast risikoprofil, skal du selv aktivt ændre risikoen, efterhånden som du nærmer dig pensionstidspunktet. På den måde bestemmer du selv, hvornår risikoen skal nedtrappes. Nedsætter du ikke selv risikoen, når du nærmer dig pensionstidspunktet, fortsætter den uændret.

Eksterne fonde - Risiko efter eget valg
Vælger du selv investeringerne, har du selv det fulde ansvar for investeringen af din pensionsopsparing. AP Pension stiller en lang række investeringsmuligheder til rådighed for dig, som alle er kvalitetssikrede, men du skal selv gøre alt arbejdet med valg af investeringerne, risikospredning, eventuelle reaktioner på ændringer i markederne osv. Du bør have den nødvendige indsigt i investering, og du skal være forberedt på at bruge en del tid på din pensionsordning, når du investerer selv.

Coop Forsigtig / Coop Moderat / Coop Modig
Særlige investeringsfonde for ansatte i Coop Danmark med pensionsopsparing i AP Pension.

Vederlag (omkostninger)

Betaling for administration og service

Sats 2021

Månedligt policegebyr pr. pensionsordning.

Beløbet trækkes fra din opsparing

63,33 kr.

Handelsomkostninger

Sats 2021

Kurtage ved køb og salg af investeringsfonde

Beløbet bliver trukket på din opsparing

0,25 %*

*Dog maksimalt 155 kr. pr. handel pr. fond pr. dag

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 17.00 alle hverdage.