AP Pensions DNA i centrum

På AP Pensions generalforsamling den 25. april 2018 kunne bestyrelsesformanden endnu engang præsentere et afkast og en kundeloyalitet, som ligger i toppen af markedet. Mens adm. direktør Bo Normann Rasmussen i sin beretning blandt andet beskrev AP Pensions særlige styrker.

AP Pension står stærkt på et pensionsmarked, som er præget af hård konkurrence, sådan lød tonerne fra AP Pensions bestyrelsesformand, Niels Dengsø Jensen, på årets generalforsamling i Aarhus.

Her deltog 152 delegerede med stemmer fra 32.206 kunder, som fik en status over det forgangne år fra bestyrelsesformanden og dernæst en gennemgang af årsregnskabet fra adm. direktør Bo Normann Rasmussen.

Værdiskabelse i top

I sin beretning fremhævede Niels Dengsø Jensen, at 2017 var et år, hvor der er sket meget i både AP Pension og i pensionssektoren. Han glædede sig i den forbindelse over den værdiskabelse, som AP Pension skaber for sine kunder.

- I 2017 kan vi atter bryste os af solide investeringsafkast. Ja, vores afkast ligger faktisk helt i toppen af markedet. Hvis vi bruger det officielle nøgletal for afkast, det såkaldte nøgletal N2, kan vi i en sammenligning med de andre pensionsselskaber se, at vi i AP Pension ligger bedst, sagde han.

I den forbindelse hæftede han sig ved at som et ægte kundeejet pensionsselskab, handler det om hele tiden at levere værdi til kunderne.

- I forlængelse af snakken om afkastet, er det afgørende for bestyrelsen at understrege, at det er de solide afkast, vi har skabt over årene, som betyder, at vi er et af de pensionsselskaber, der har sikret kunderne den største værdiskabelse, samtidig med at vi er et af de mest velkonsoliderede selskaber. Jeg er derfor utrolig glad for, at vi i 2017 gav de første 500 mio. kr. tilbage til alle vores kunder i såkaldt AP Loyalitetsbonus.

Han tilføjede, at bestyrelsen allerede har besluttet at fordele yderligere 250 mio. kr. i AP Loyalitetsbonus i 2018.

Hård konkurrence

I beretningen konstaterede Niels Dengsø Jensen, at 2017 også var et år, der var præget af hård konkurrence på pensionsmarkedet.

Konkurrencen betød blandt andet, at Danica meldte ud, at de agter at købe SEB Pension for på den måde at få endnu større kritisk masse.

Styr på persondata

- I det år, som næsten lige er gået, skulle vi også forholde os til stadig flere lovgivningsmæssige tiltag, for eksempel det nye persondatadirektiv, som stiller store krav til vores evne til at håndtere informationer om vores kunder. Men som også er regler, der i bund og grund skal sikre vores kunder vished om, at vi behandler deres data med største fortrolighed.

Han understregede i den forbindelse, at AP Pension er klar til at efterleve de nye regler, som træder i kraft i slutningen af maj.

Lave omkostninger

Både bestyrelsesformanden og den administrerende direktør kommenterede AP Pensions omkostninger.

Begge var stolte over at på trods af investeringer i blandt andet digitale løsninger og håndtering af nye lovgivningsmæssige krav, så kan AP Pension fremvise relativt lave omkostninger.

- Hvis man sammenligner vores omkostninger med konkurrenternes, så ligger vi fornuftigt. Ja, vi er faktisk blandt de billigste. Der skal dog ikke herske tvivl om, at vi i bestyrelsen alligevel gerne vil have endnu flere til at se værdien af at være med i et kundeejet fællesskab som vores. Kun på den måde kan vi blive flere til at dele regningerne, så vi også i fremtiden holder vores omkostninger nede, sagde Niels Dengsø Jensen.

I den forbindelse havde både Niels Dengsø Jensen og Bo Normann Rasmussen stor tillid til, at en væsentlig kilde til vækst i den kommende periode kommer fra AP Pensions samarbejde med en række danske pengeinstitutter, via datterselskabet nærpension. AP Pension kunne i 2017 byde velkommen til fem ny pengeinstitutter i samarbejdet, nemlig: Nykredit, Sparekassen Kronjylland, Vestjysk Bank, GrønlandsBanken og Danske Andelskassers Bank, som alle sammen med de 30 andre pengeinstitutter i nærpension-samarbejdet tilbyder AP Pensions pensionsprodukter til deres kunder.

- Kombinationen af den vækstmotor, vi ser i nærpension og vores eget salgskorps, mener vi, er det bedste bud på en solid kilde til fremtidig vækst, fortalte bestyrelsesformanden.

Fortællingen om AP Pension

 

Inden Bo Normann Rasmussen gennemgik de enkelte delposter i årsregnskabet for 2017, forklarede han, hvad det er, som gør AP Pension til noget særligt.

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at AP Pension er en ældre dame, ja faktisk fylder vi 100 år næste år. Fundamentet i AP Pension er vores DNA, og det er noget, som er blevet overbragt gennem generationer. Fra bestyrelsesformand til bestyrelsesformand og fra direktør til direktør. Dette DNA har vi i 2017 arbejdet på at formulere og tydeliggøre i det, vi kalder ”Fortællingen om AP Pension”. En fortælling, som netop beskriver vores styrker.

Han gennemgik derefter hver enkelt af de seks styrker, der indgår i fortællingen, med ”Kundeejet” i centrum.

Læs mere om Fortællingen om AP Pension her.

- Fortællingen om AP Pension er vores DNA, og det er naturligvis en fortælling, som løbende udvikler sig, så vi hele tiden lever op til vores motto "din pension – vores ansvar", sagde Bo Normann Rasmussen.

Konkurrence på forsikringsdækningerne

Under sin gennemgang af regnskabet forklarede Bo Normann Rasmussen, at resultatet for 2017 viste et overskud på 316 mio. kr. før udlodning af AP Loyalitetsbonus, hvilket han så som udtryk for, at AP Pension er en rigtig sund forretning.

Herefter dykkede Bo Normann Rasmussen ned i en række af årsregnskabets delposter.

På den post, der dækker over AP Pensions resultat af syge- og ulykkesforsikringer, konstaterede den administrerende direktør, at AP Pension i løbet af 2017 formåede at halvere tabet i forhold til 2016, men at 2017 på trods af det fortsat viste et tab.

- Igen i år må vi konstatere, at vi på dette område har for lave priser i forhold til antallet af skader. At genskabe den økonomiske balance vil tage lidt tid.

Han glædede sig over, at præmieindtægterne er steget med 7,3 procent fra 2016 til 2017, så de nu udgør 7,4 mia. kr.

Investeringsafkastet fra markedsrenteordningerne og gennemsnitsrenteordningerne fik også en kommentar med på vejen. For begge typer af ordninger var Bo Normann Rasmussen stolt over, at AP Pension kunne skabe de bedste afkast i 2017, men også over, at det samme billede var gældende over en længere tidshorisont.

Helt almindelige ejendomme

Et af de områder, hvor AP Pension i 2017 har skabt flotte afkast, er ejendomme, hvor selskabet har fået et afkast på 9,8 procent.

- Hvis vi betragter vores ejendomsinvesteringer, så er det vigtigt for mig at sige, at når vi investerer i boliger, er der ikke tale om luksuslejligheder, men om helt almindelige boliger til helt almindelige husstande.

I den forbindelse understregede Bo Normann Rasmussen, at alle AP Pensions kunder har fortrinsret til selskabets lejligheder.

Danskerne levere længere og længere

Den stigende levealder fik også en kommentar med på vejen fra den administrerende direktør.

- Vi må konstatere, at blot inden for de seneste år er levealderen blevet opjusteret flere omgange. Vi følger konstant udviklingen, så vi sikrer os, at vi hele tiden er på forkant med udviklingen, sagde Bo Normann Rasmussen.

Af gennemgangen fremgik det, at statistikken viser, at det især er fra 1996 og fremefter, at levetiderne stiger.

- Når vi skal estimere de fremtidige levetider, anvender branchen data fra de seneste 30 år, men fra 2018 har Finanstilsynet besluttet at branchen skal anvende data fra de seneste 20 år for at få et mere retvisende billede. I AP Pension har vi valgt at anvende 20 års data allerede for 2017. Konkret betyder det, at vi hensætter til længere levetider, så vi sikrer, at vi kan udbetale pensionerne, fortalte han.

Stor berettigelse

Bo Normann Rasmussen sluttede sin regnskabsgennemgang med at konstatere at på trods af, at flere og flere pensionsselskaber melder sig under de faner, man kalder kundeejet, som er kernen i AP Pension, så er AP Pension fortsat det eneste kommercielle selskab, der er 100 procent ejet af kunderne, og hvor der er fuldt kundedemokrati.

- De klare styrker jeg indledningsvis beskrev, definerer fortællingen om AP Pension anno 2018, og udgør vores DNA. Det er styrker, som er med til at sikre alle vores kunder den bedste pensionsordning i mange år fremover.

- Så selvom vi er et selskab, der i år kan fejre 99-års fødselsdag, så er vi langt fra gået på pension, tværtimod. Vi har en stor berettigelse i markedet.

Opbakning til bestyrelsen

Et emne, der har fyldt en del på de seneste års generalforsamlinger, er valgprocessen i forbindelse med valget af delegerede i den såkaldte B2-gruppe. Den omfatter blandt andet pensionister og privatkunder.

Bestyrelsens forslag om at sikre et mere demokratisk valg for denne gruppe fik stor opbakning og rosende ord med på vejen fra de delegerede.

Forslaget betyder, at valgrupperne bliver ændret, så der fremover etableres en ny valggruppe, B3, som skal omfatte pensionister. B3 adskilles fra valggruppe B2. I den forbindelse udvides bestyrelsen med to medlemmer, så hver af disse grupper er sikret mindst én bestyrelsesplads.

Inden de fremmødte gik til frokostbordet, var der genvalg til tre medlemmer fra bestyrelsen for de delegerede, der repræsenterer arbejdsgiverne. Derudover var der nyvalg til Mette Willemoe Vang, der blev valgt blandt de delegerede, der repræsenterer arbejdsgiverne. Michael Budolfsen, blev valgt blandt de delegerede, der repræsenterer de forsikrede.

Fakta: Det blev besluttet

  • Lønpolitikken er ændret, så den matcher ændringer i lovgivningen, og specificerer, hvem der er såkaldt særlig risikotager, samt at muligheden for at give en kollektiv bonus til alle medarbejdere synliggøres. Ændringerne er af formel karakter og giver ikke anledning til ændringer i aflønningen i øvrigt.
  • Valgregulativet blev ændret, så pensionisterne, der er en del af den eksisterende valggruppe B2 udskilles i en ny valggruppe B3, og både den nye B2-gruppe og B3-gruppen sikres mindst en bestyrelsespost hver.
  • Generalforsamlingen afholdes i 2019 i København

Fakta: De blev valgt

  • Niels Dengsø Jensen, Ola Arvidsson og Lasse Nyby blev genvalgt til bestyrelsen
  • Mette Willemoe Vang og Michael Budolfsen blev nyvalgt til bestyrelsen
  • Deloitte blev genvalgt som revision

Vil du vide mere?