Politik for investeringsområdet

Det er bestyrelsens ønske, at AP Pension Livsforsikringsaktieselskab, herefter AP Pension, skal føre en aktiv og offensiv investeringsstrategi med en kontrolleret risiko. Denne strategi har som målsætning, at kunderne opnår en tilstrækkelig og attraktiv pension.

Aktiv og offensiv betyder også, at AP Pension er nær sine investeringer og deltager aktivt på de finansielle markeder for at udnytte de løbende muligheder. Nær betyder samtidig, at AP Pension udøver aktiv ejerskab for sine investeringer. Udmøntningen af aktiv ejerskab sker i respekt for muligheden for at opnå indflydelse i den enkelte investering enten alene eller i samarbejde med andre investorer, herunder anvendelse af stemmeret i børsnoterede selskaber. Udførelse af strategien skal understøttes af en agil organisation og beslutningskultur samt en villighed til både at tilvælge og fravælge investeringer og investeringsområder.

Kontrolleret risiko betyder, at investeringsrisikoen godt kan være betydelig, men er under konstant overvågning, således af kundernes interesser varetages bedst muligt igennem investeringsvalget og administrationen af dette. AP Pensions investeringsstrategi tager udgangspunkt i de ydelser som kunderne er blevet stillet i udsigt ved deres produktvalg, samt de produkter selskabet udbyder. Herudover vil AP Pension igennem sin investeringsstrategi sikre at aktivmassen er passende i forhold til arten og varigheden af forsikrings-forpligtelserne og at de til investeringen forbundne risici altid kan identificeres, måles, kontrolleres og afbødes.

Bestyrelsen ønsker, at AP Pension investerer kundernes pensionsopsparing ud fra et langsigtet perspektiv. AP Pension er af den opfattelse, at en høj andel af aktier, ejendomme og andre risikobehæftede aktiver i investeringsaktiverne på langt sigt vil give et højere afkast på deres pensionsopsparing, end en mindre risikofyldt investering i f.eks. obligationer. Det er endvidere AP Pensions forventning, at kunderne bliver kompenseret med et højere afkast ved at acceptere illikviditet for en del af de opsparede midler.

Ved investering diversificerer AP Pension aktiverne således, at der undgås dels en uforholdsmæssig afhængighed af et bestemt type aktiv, en bestemt udsteder, en bestemt koncern eller et bestemt geografisk område, dels en uforholdsmæssig akkumulering af risici i porteføljen som helhed. AP Pension er samtidig bevist om, at man skal acceptere en vis koncentrationsrisiko for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast, men det skal ske under iagttagelse af prudent person princippet.

Investeringsrisikoen overvåges konstant og skal foregå inden for den risikokapacitet, AP Pension til ethvert tidspunkt har til rådighed, samt hvad AP Pension finder forsvarligt for hvert produkt i forhold til hvad kunden er stillet i udsigt, således princippet om prudent person kan efterleves.

Læs mere i AP Pensions redegørelse for aktivt ejerskab

I pdf’en herunder kan du læse AP Pensions redegørelse for aktivt ejerskab, og hvordan vi følger Komitéen for god Selskabsledelses syv anbefalinger om aktiv ejerskab i forbindelse med vores investeringer.

AP Pensions redegørelse for aktivt ejerskab