Politik for ansvarlige investeringer

AP Pensions ansvar

I AP Pension er vores motto ”din pension – vores ansvar”, og det er et ansvar, som vi tager meget alvorligt. Vi er derfor meget opmærksomme på det ansvar, vi er givet, når vi varetager vores kunders opsparing.

Det betyder, at vi anerkender, at vi som pensionsselskab primært har et ansvar til at sikre et så godt afkast til vores kunder som muligt, men vi anerkender også, at vi har et ansvar for, at investeringerne sker ansvarligt og understøtter en bæredygtig udvikling. Derfor har AP Pension udarbejdet en politik for ansvarlige investeringer.

Politik for ansvarlige investeringer

AP Pensions politik for ansvarlig investering er baseret på veldefinerede og anerkendte internationale principper om menneskerettigheder, korruption og miljø.

Politikken tager udgangspunkt i FN’s Global Compact og følger desuden OECD’s retningslinjer for ansvarlige investeringer. Det er AP Pensions holdning, at man ved at følge de internationale principper kan sikre en ansvarlig forvaltning af kundernes opsparing.

FN’s Global Compact materialiserer sig i 10 principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Principperne er formuleret på baggrund af FN’s deklaration om menneskerettigheder, den internationale arbejdsorganisations (ILO) deklaration om rettigheder ved arbejde, Rio-deklarationen om bæredygtig udvikling og FN’s konvention imod korruption. Disse 10 principper støtter desuden op om FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Det er AP Pensions politik at investere i selskaber, som arbejder for at overholde de 10 internationalt anerkendte principper. De principper, som selskaberne bør arbejde for at overholde, er:

 1. At støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
 2. At sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
 3. At opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
 4. At støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
 5. At arbejde for afskaffelse af børnearbejde
 6. At afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold
 7. At støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
 8. At tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed
 9. At opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
 10. At modarbejde alle former for korruption

Herudover støtter AP Pension som følge af disse principper op om Paris-aftalen, som blev indgået på COP21 topmødet i Paris i december 2015. Det er Paris-aftalens målsætning at begrænse den globale opvarmning til under to grader. Det betyder, at klimahensyn er inkorporeret i AP Pensions investeringsproces gennem screening af investeringsporteføljen, og vi har samtidigt en ambition om at øge vores investeringer inden for grøn energi, hvis afkastet vurderes attraktivt.

Herudover ønsker AP Pension at følge Danmarks officielle politik over for lande og selskaber. Konkret betyder det, at såfremt den danske stat vedtager sanktioner mod specifikke lande eller selskaber, er det AP Pensions politik at følge den danske stats vedtagne sanktioner. Derfor ønsker vi i AP Pension ikke at investere i selskaber, som er involveret i produktion af kontroversielle våben, som ikke anvendes til fredsbevarende formål. Det gælder klyngebomber, antipersonelminer samt kerne-, biologiske eller kemiske våben.

Efterlevelse af politik for ansvarlige investeringer

Aktivt ejerskab gennem dialog

AP Pension har indgået et samarbejde med den internationalt anerkendte og uafhængige rådgiver ISS-Ethix, som er specialiseret i ansvarlige investeringer, med henblik på at sikre, at vi i AP Pension efterlever vores politik for ansvarlige investeringer.

Gennem samarbejdet med ISS-Ethix er vi i AP Pension i stand til at monitorere, i hvor høj grad selskaberne i investeringsporteføljen følger AP Pensions politik for ansvarlige investeringer. Involveringen i porteføljeselskabernes tilgang til disse hensyn sikres gennem aktivt ejerskab, der  varetages i samarbejde mellem AP Pension og ISS-Ethix.

AP Pension mener, at dialog er det mest effektive redskab til at fremme ansvarlig adfærd samtidig med at sikre det bedst mulige langsigtede afkast af de investerede pensionsmidler.

Derfor screener vi i AP Pension systematisk vores investeringer i børsnoterede aktier og virksomhedsobligationer i samarbejde med vores rådgiver ISS-Ethix hvert kvartal. Denne screening er baseret på vores politik for ansvarlige investeringer.

Hvis der i forbindelse med screeningprocessen identificeres adfærd, som er i konflikt med de fastlagte principper, giver det grundlag for at indgå i dialog. Identificeringen af potentielle brud på de fastlagte principper tager udgangspunkt i de internationale principper for ansvarlig virksomhedsadfærd. Det indebærer, at der i vurderingen af selskabernes adfærd tages hensyn til blandt andet:

 • FN's konvention om borgerlige og politiske rettigheder
 • FN’s klimakonvention
 • Den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder
 • Geneve-konventionen
 • FN’s internationale arbejdsorganisation
 • Rio-deklarationen om miljø og udvikling
 • FN’s biodiversitetskonvention
 • FN's rammekonvention om klimaændringer
 • Paris-aften
 • FN’s konvention mod korruption

Det er AP Pensions holdning, at man har de bedst mulige forudsætninger for at påvirke selskabets adfærd, hvis man igangsætter dialogen på et tidligt stadie. Derfor indleder ISS-Ethix en dialog med selskabet på vegne af AP Pension - typisk i samarbejde med øvrige investorer for at øge sandsynligheden for indflydelse - hvis det vurderes, at der er en risiko for, at selskabet overtræder AP Pensions politik for ansvarlige investeringer. Formålet med dialogen med de enkelte selskaber er at påvirke selskabets adfærd i en mere ansvarlig og bæredygtig retning.

Den fulde liste over de selskaber, som AP Pension er i dialog med samt årsag til indgåelse af dialog, fremgår nedenfor.

Oversigt over engagements

Eksklusion fra AP Pensions investeringsunivers

I de tilfælde, hvor dialog er virkningsløst, kan et selskab blive ekskluderet fra AP Pensions investeringsunivers, og beholdninger i aktien eller virksomhedsobligationen vil blive afhændet. Dette anses dog som sidste udvej.

Negativlisten i AP Pension består af:

 • Selskaber, der ikke lever op til AP Pensions politik, og hvor dialog er virkningsløs
 • Selskaber, der er sanktioneret af den danske stat
 • Statsobligationer i lande, hvor den danske stat har indført finansielle sanktioner mod landet eller mod ledende personer i landet.

Den fulde liste over de selskaber, som AP Pension har ekskluderet, fremgår nedenfor.

AP Pensions negativliste

Beslutningen om, hvorvidt et selskab eller et land skal på negativlisten, ligger som udgangspunkt hos AP Pensions direktion, men principielle spørgsmål kan blive bragt til beslutning i bestyrelsen.

Implementering i den interne og eksterne forvaltning

Forvaltning af børsnoterede aktier og virksomhedsobligationer sker både internt og via samarbejde med eksterne kapitalforvaltere. I de internt forvaltede porteføljer vurderes potentielle investeringskandidater på baggrund af globale normer, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøhensyn og antikorruption som en del af selskabets risiko. Den vurdering er baseret på den rating, som vores rådgiver, ISS-Ethix, giver selskabet, og den indgår i den samlede bedømmelse af, hvorvidt det givne selskab er en attraktiv investeringskandidat. Dermed arbejder vi i AP Pension aktivt med at inkorporere samfundsansvar og bæredygtighed i vores investeringsbeslutningsproces med henblik på at sikre en ansvarlig værdiskabelse. Endvidere vil det ikke være muligt at investere i selskaber, som optræder på AP Pensions negativliste.

Alle de eksterne forvaltere, som AP Pension samarbejder med, er bekendt med AP Pensions politik for ansvarlig investering, og vi forventer, at forvalterne tager denne politik i betragtning, når de investerer på vegne af AP Pension. AP Pension vil typisk have bestemmende indflydelse i de eksternt forvaltede fonde, hvor der investeres, og derfor kan negativlisten implementeres i disse fonde.

I nogle tilfælde bliver der investeret i fonde eller investeringsforeninger, hvor AP Pension ikke har bestemmende indflydelse, men hvor investeringen sker i samarbejde med andre investorer for at mindske investeringsomkostningerne. Et typisk eksempel er passivt forvaltede aktiefonde, som investerer i alle aktier på et specifikt marked. I disse fonde eller investeringsforeninger vil AP Pension ikke kunne implementere negativlisten. Det er dog AP Pensions målsætning overvejende at benytte passivt forvaltede aktiefonde, som selv screener deres portefølje efter retningslinjer, der minder mest muligt om AP Pensions politik for ansvarlige investeringer.