Politik for ansvarlig investering

AP Pensions ansvar

AP Pensions vigtigste ansvar er, at kundernes opsparing forvaltes på den måde, som AP Pension forventer vil sikre det størst mulige afkast på lang sigt under hensyntagen til de risici, der er forbundet med at investere. Dette ansvar er i overensstemmelse med den lovgivningsmæssige pligt, som AP Pension som selskab skal leve op til. AP Pension vedkender sig samtidig, at have et ansvar for, at kundernes midler investeres ansvarligt.

Derfor skal investeringerne leve op til AP Pensions politik for ansvarlige investeringer.

Ansvarlig investering

AP Pensions politik for ansvarlig investering er baseret på internationale principper omkring menneskerettigheder, korruption og miljø. Politiken tager udgangspunkt i FN’s Global Compact. AP Pension erkender samtidig, at normer for hvad der er ansvarligt, vil variere mellem kulturer og kan ændre sig over tid, og AP Pension skal tage hensyn til disse forskelligheder.

FN’s Global Compact materialiserer sig i 10 principper omkring menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Principperne er formuleret på baggrund af FN’s deklaration om menneskerettigheder, den internationale arbejdsorganisations (ILO) deklaration om rettigheder ved arbejde, Rio-deklarationen om bæredygtig udvikling og FN’s konvention imod korruption. Det er AP Pensions politik at investere i virksomheder, som arbejder for at overholde disse internationalt anerkendte principper. De principper som virksomheder bør arbejde for at overholde er for eksempel:

  • Ikke at forbryde sig mod menneskerettigheder,
  • At arbejde for afskaffelse af børnearbejde,
  • At støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer og
  • At modarbejde alle former for korruption.

Herudover ønsker AP Pension at følge Danmarks officielle politik over for lande og virksomheder. Såfremt den danske stat vedtager sanktioner mod specifikke lande eller virksomheder, er det AP Pensions politik at følge den danske stats vedtagne sanktioner.

AP Pension ønsker derfor ikke at investere i virksomheder, som er involveret i produktion af kontroversielle våben. Dette gælder klyngebomber, antipersonelminer samt kerne-, biologiske eller kemiske våben.

Efterlevelse af politik for ansvarlig investering

AP Pension mener, at dialog er det mest effektive redskab til at fremme ansvarlig adfærd samtidig med at sikre det bedst mulige langsigtede afkast af de investerede pensionsmidler.

Derfor screener AP Pension systematisk investeringerne i børsnoterede aktier og virksomhedsobligationer i samarbejde med en uafhængig rådgiver, som er specialiseret i ansvarlige investeringer. Hvis der i forbindelse med screeningprocessen identificeres adfærd, som er i konflikt med de fastlagte principper, giver det grundlag for at indgå i dialog. Formålet med dialogen med de enkelte virksomheder er, at påvirke virksomhedens adfærd.

Hvis dialog er virkningsløst, kan en virksomhed blive ekskluderet fra AP Pensions investeringsunivers, og beholdninger i aktien eller virksomhedsobligationen afhændet, men det anses som sidste udvej.

Negativlisten består således af:

  • Virksomheder der ikke lever op til AP Pensions politik og hvor dialog er virkningsløs
  • Virksomheder der er sanktioneret af den danske stat
  • Statsobligationer i lande, hvor den danske stat har indført finansielle sanktioner mod landet eller mod ledende personer i landet.

AP Pensions investeringer i børsnoterede aktier og virksomhedsobligationer forvaltes hovedsageligt af eksterne forvaltere i fonde eller investeringsforeninger. Forvalterne er bekendt med AP Pensions politik for ansvarlig investering, og det forventes, at forvalterne tager denne politik i betragtning, når de investerer på vegne af AP Pension.

AP Pension vil typisk have bestemmende indflydelse i de fonde eller investeringsforeninger hvor der investeres. I nogle tilfælde vil der investeres i fonde eller investeringsforeninger, hvor AP Pension ikke har bestemmende indflydelse, men hvor investeringen sker i samarbejde med andre investorer for at mindske investeringsomkostningerne, et typisk eksempel er indeksfonde. I disse fonde eller investeringsforeninger vil AP Pension ikke kunne implementere negativlisten, men det vil fortsat være muligt at have dialog med selskaberne for at påvirke deres adfærd. I yderligste konsekvens kan AP Pension sælge fonden eller investeringsforeningen, men det vil typisk ikke være tilfældet, da det ikke er foreneligt med AP Pensions vigtigste ansvar nemlig at sikre det størst mulige afkast via en effektiv formueforvaltning.

Beslutningen om et selskab eller et land skal på negativlisten ligger som udgangspunkt hos AP Pensions direktion, men principelle spørgsmål kan vælges at bringes til beslutning i bestyrelsen.