Aktivt ejerskab

Som pensionsselskab mener vi, at det er vores pligt at gøre vores indflydelse gældende, ligesom vi også ønsker at bidrage til, at selskaberne i vores portefølje i det hele taget bevæger sig i en mere ansvarlig retning. Det gør vi ved at udøve, hvad der kaldes aktivt ejerskab, hvor vi løbende monitorerer selskabers adfærd og går i dialog med dem for at sikre os, at de lever op til vores politik og principper.

 

Hvis AP Pension bliver bekendt med adfærd, der strider mod vores politik, kan vi tage forskellige virkemidler i brug. I første omgang går vi i dialog med selskabet, vi gør vores indflydelse gældende ved selskabernes generalforsamlinger, og hvis selskabet fortsætter uden adfærdsændringer, kan det blive ekskluderet fra vores investeringsunivers og blive placeret på vores negativliste.

 

Hvornår går vi i dialog?

I AP Pension mener vi, at dialog er det mest effektive redskab til at fremme en ansvarlig adfærd, som samtidig kan sikre det bedst mulige langsigtede afkast af de investerede pensionsmidler.

 

Behovet for at indgå i dialog opstår, når AP Pension bliver bekendt med adfærd, som er i strid med vores politik for ansvarlig investering. Praktisk foregår det ved, at vores investeringer i børsnoterede aktier og virksomhedsobligationer løbende bliver screenet i samarbejde med en internationalt anerkendt og uafhængig rådgiver, der er specialiseret i aktivt ejerskab og ansvarlige investeringer.

 

Vores porteføljer screenes for potentielle brud på vores politik for ansvarlig investering og brud på de internationale principper for ansvarlig virksomhedsadfærd. I vurderingen af selskabernes adfærd tager vi blandt andet hensyn til:

 • FN's konvention om borgerlige og politiske rettigheder
 • FN’s klimakonvention
 • Den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder
 • Geneve-konventionen
 • FN’s internationale arbejdsorganisation
 • Rio-deklarationen om miljø og udvikling
 • FN’s biodiversitetskonvention
 • FN's rammekonvention om klimaændringer
 • Parisaftalen
 • FN’s konvention mod korruption

 

Hvis der i forbindelse med screeningprocessen identificeres adfærd, som er i konflikt med de fastlagte principper, giver det grundlag for at indgå i dialog med selskaberne. Det er vores holdning, at man har de bedst mulige forudsætninger for at påvirke selskabets adfærd, hvis man igangsætter dialogen på et tidligt stadie. På den baggrund indleder vores eksterne rådgiver en dialog med selskabet på vegne af AP Pension – typisk i samarbejde med øvrige investorer for at øge sandsynligheden for indflydelse – med henblik på at påvirke selskabet i den ønskede retning.

 

Udover den direkte dialog med selskaberne gennem vores eksterne rådgiver samarbejder AP Pension med en lang række andre investorer, f.eks. via medlemskab af PRI, Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) og Climate Action 100+.

 

Læs mere om vores samarbejder

 

 

AP Pensions engagements

 

2018 Engagement Report for AP Pension

 

 

Stemmeafgivelse ved generalforsamlinger

AP Pension udøver også aktivt ejerskab ved at afgive sin stemme på selskabernes generalforsamlinger. Det gør vi løbende i alle de selskaber, vi er investeret i. Praktisk foregår det ved, at vores eksterne rådgiver udøver såkaldt proxy voting, det vil sige, at rådgiveren tildeles en fuldmagt til at stemme på vegne af AP Pension.

 

Når der skal afgives stemme til generalforsamlingen, varetager vores eksterne rådgiver selve stemmeeksekveringen og afgiver stemme på vegne af AP Pension. Stemmeafgivelsen er som udgangspunkt automatiseret og følger en på forhånd fastlagt stemmeafgivelsespolitik. Denne stemmeafgivelsespolitik er baseret på anbefalinger fra ISS ESG’s specialister, som for hver generalforsamling foretager omfattende research af hvert enkelt forslag med fokus på bæredygtighed. Det vil sige, at AP Pension som udgangspunkt vil stemme i tråd med ledelsens anbefalinger, hvis det anses som bæredygtigt. Denne tilgang til vores stemmeafgivelsespolitik stemmer desuden overens med vores generelle politik for ansvarlige investeringer ved at støtte op om Parisaftalen og de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

 

I de tilfælde hvor vi har en betydelig ejerandel, vil vi typisk selv tage stilling til, hvordan vi ønsker at stemme på generalforsamlingen. Vi har til hver en tid mulighed for aktivt at tage stilling til de enkelte forslag på enhver generalforsamling, der er omfattet af vores proxy voting-aftale og derved stemme anderledes, end hvad vores eksterne rådgiver anbefaler.

 

Aftalen om stemmeafgivelse via proxy voting omfatter samtlige af de selskaber i investeringsporteføljen, hvor vi har stemmeret, og dækker over både internt og eksternt forvaltede porteføljer.

 

Se vores stemmeafgivelse ved proxy voting

 

Eksklusion

I de tilfælde, hvor dialog ikke har nogen virkning, kan et selskab blive ekskluderet fra AP Pensions investeringsunivers, og beholdninger i aktien eller virksomhedsobligationen vil i så fald blive afhændet. Dette anses i udgangspunktet som sidste udvej. Beslutningen om, hvorvidt et selskab eller et land skal på negativlisten med henblik på en eventuel eksklusion, ligger som udgangspunkt hos AP Pensions direktion, men principielle spørgsmål kan blive bragt til beslutning i bestyrelsen.

 

Generelt ønsker vi ikke at støtte op om de selskaber, som udgør den største trussel mod opnåelsen af Parisaftalens mål, og hvor en omstilling til en bæredygtig forretningsmodel umiddelbart anses som uden for rækkevidde. Derfor vil vi f.eks. ikke investere i de selskaber, hvor en betydelig andel af omsætningen er relateret til kul eller tjæresand. Herudover investerer vi ikke i selskaber, som er involveret i tobaksproduktion.

 

Eksklusion af kul, tjæresand og tobaksproduktion er en naturlig del af vores arbejde med FN’s verdensmål og understøtter vores ønske om aktivt at bidrage til en grønnere, sundere og mere bæredygtig fremtid.

 

Negativlisten i AP Pension består af:

 • Selskaber, der ikke lever op til AP Pensions politik for ansvarlig investering, og hvor dialogen med selskabet har været uden effekt
 • Selskaber, hvor en andel på mindst 30 procent af omsætningen er relateret til enten kul eller tjæresand
 • Selskaber, hvor en andel på mindst 5 procent af omsætningen er relateret til tobaksproduktion
 • Selskaber, der er sanktioneret af den danske stat
 • Stater, hvor den danske stat har indført finansielle sanktioner mod landet eller mod ledende personer i landet, og hvor internationale principper for samfundsansvar ikke efterleves.

 

AP Pensions negativliste